OSNOVNE INFORMACIJE O TERMINSKIH VOZOVNICAH za javni linijski (medkrajevni) prevoz

Vrste terminskih vozovnic in kategorij uporabnikov

 • mesečna in kuponska – občani,
 • mesečna, letna in kuponska – osnovnošolci,
 • mesečna in mesečna za 10 voženj – dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti,
 • polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti,
 • letna in letna za 10 voženj – dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študenti,
 • mesečna vozovnica Celje,
 • upokojenska vozovnica (starost nad 55 let).

Oblike terminskih vozovnic

Terminske vozovnice so izdane na brezkontaktni čip kartici (dalje čip kartica). Ob prvem nakupu vozovnice uporabnik plača uporabnino v višini 10,00 EUR. Nedelujoča čip kartica se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova brez plačila. Če čip kartica ne deluje zaradi poškodbe oz. uničenja, ki je posledica malomarne uporabe, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika. Če uporabnik čip kartice ne potrebuje več, jo lahko vrne. Za nepoškodovano čip kartico vrnemo vplačani znesek uporabnine.

Popusti pri nakupu kuponske vozovnice za javni linijski (medkrajevni) prevoz

Kuponska vozovnica

Pri nakupu delavske ali osnovnošolske kuponske vozovnice nudimo količinski popust, odvisen od hkratnega števila kupljenih kuponov:

 • od 11 do 20 kuponov 3 % popust,
 • od 21 do 40 kuponov 6 % popust,
 • nad 40 kuponov dalje 10 % popust.

Veljavnost

Vozovnica velja v obdobju in na relaciji, za katero je izdana, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, za več prevozov dnevno. Mesečna vozovnica velja v mesecu, za katerega je izdana, in prvi delovni oz. šolski dan v prihodnjem mesecu.

 • Letna osnovnošolska vozovnica velja od 1.9. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, velja od 1.9. do 31.1. in od 1.2. do 30.6.
 • Polletna in polletna za 10 voženj – študenti, velja od 1.10. do 31.1. in od 1.2. do 30.6.
 • Letna in letna za 10 voženj – dijaki velja od 1.9. do 31.8.
 • Letna in letna za 10 voženj – študenti velja od 1.10. do 31.8.
 • Kuponske vozovnice veljajo do izrabe.
 • Čip kartica je veljavni prevozni izkaz, ko je registrirana – približana čitalnemu terminalu, ki je nameščen pri vstopnih vratih.

Vračilo

Uporabnik lahko vozovnico (ne velja za dijaško in študentsko) zaradi spremembe kraja bivanja, zaposlitve ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili), vrne ali zamenja. Neporabljeni znesek voznine se mu vrne po ceni, ki je veljala ob nakupu, pri čemer se obresti ne obračunajo, upošteva pa se način plačila vozovnice in dan vračanja oz. menjave. Uporabnik lahko za čas, ko zaradi bolezni oz. drugih objektivnih razlogov ne bo uporabljal avtobusnih prevozov, ob predložitvi ustreznih dokazil, vozovnico deponira. Neizkoriščena voznina se mu povrne z dnem, ko je bila vozovnica deponirana pri prevozniku. Zahtevku za minulo obdobje se ugodi ob predložitvi zdravniških potrdil. Vrne se neizrabljen del voznine po evidenci prevoznika.

Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se izvrši skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice (pred prvim dnem v mesecu za katerega velja). Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno razen vračilo letnih in polletnih vozovnic. Vrne se delež neizrabljene voznine, skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.

Preklic in nakup nadomestne vozovnice

Zaradi izgub, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku.

Osnovnošolec stroškov preklica ne plača, pač pa samo čip kartico.

Lastnik (za mladoletne pa njihovi starši oz. skrbniki) vozovnico prekliče osebno na prodajnem mestu.

Zloraba

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • Če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici,
 • Če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • Če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • Če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • Če vozovnica ni registrirana za posamezno vožnjo,
 • Če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • Če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani kontrolnega osebja

Ugotavljanje kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega osebja se sankcionira s plačilom voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in doplačilne prevoznine v višini pretkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici. Če potnik ne plača prevoznine iz predhodnega odstavka, mu kontrolor vozovnico odvzame.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani voznega osebja

 • Kljub temu, da potnik plača voznino, vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame v naslednjih primerih:
  • Če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici,
  • Če je vozovnica na seznamu preklicanih.

   Vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame in potniku zaračuna voznino od vstopne do namembne postaje.
    
 • Če potnik plača voznino, vozno osebje vozovnice, ki jo je potnik poskušal zlorabiti, ne odvzame v naslednjih primerih:
  • Če jo poskuša uporabiti na drugi liniji, kot je izdana,
  • Če jo poskuša uporabiti v dneh, ko to ni dovoljeno,
  • Če jo poskuša uporabiti kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
  • Če potnik ne izroči voznemu osebju talona vozovnice kupljene v predprodaji,
  • Če enosmerno vozovnico poskuša uporabiti v drugi smeri, kot je bila kupljena.

   Potnik mora obvezno plačati voznino od vstopne do namembne postaje. Če potnik noče plačati voznine, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo.
    
 • Izjema: vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz), četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V primeru kontrole mora vozno osebje kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznaniti s tem primerom.

Način manipulacije z odvzeto terminsko vozovnico pri prevozniku

Odvzeto vozovnico kontrolor oz. vozno osebje izroči domicilnemu prodajalcu vozovnic, ki vozovnico označi kot odvzeto.

Če potnik noče izročiti vozovnice, se le-ta do trenutka plačila doplačilne prevoznine označi kot odvzeta – zlorabljena. Odvzem označi prodajalec vozovnic na podlagi pisnega obvestila kontrolnega osebja.

Postopek vračila odvzete terminske vozovnice

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame na prodajnem okencu.

Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

Posebnosti v zvezi z zlorabo dijaških in študentskih vozovnic

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • Če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici,
 • Če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • Če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • Če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • Če vozovnica ni registrirana za posamezno vožnjo,
 • Če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • Če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Prodajna mesta in čas prodaje za nakup terminske vozovnice

Prodajna mesta:
Avtobusna postaja Celje, Mozirje, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Krško, Sevnica, Hrastnik in Žalec.Mesečno vozovnico za prihodnji mesec lahko kupite že pred iztekom tekočega meseca.
 

 

Vse posebnosti v zvezi z subvencioniranimi dijaškimi in študentskimi vozovnicami

Določajo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.