Dodatno

Vprašajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga posredujte na naslednji . Z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Javna naročila

Razpisna dokumentacija JN 01-2018_V3 - dva avtobusa (2).pdf

Narocnik_ESPD JN01 2018.xml

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM ZA
ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA ZAVAROVALNE
STORITVE SKUPINE AVRIGO - IZLETNIK

Narocnik__ESPD.xml

škodni rezultat IZLETNIK - AVRIGO.PDF

______________________________________________________________________________________________

Razpisna_dokumentacija_nakup_avtobusov.pdf

 

      ESPD datoteka

 

Obvestila za javnost

 

FlixBus skupaj s slovenskim partnerjem Avrigom napovedal prvo mednarodno avtobusno linijo neposredno iz Ljubljane

Avrigo in Izletnik pričela s postopkom integracije v skupno družbo.pdf

Obvestilo o pripojitvi Koraturja.pdf

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev.pdf

 

Pohvale

Zahvala.pdf

Pohvala.pdf

 

Pritožbe

Podajanje pritožbe na izvajanje prevozov v javnem potniškem prometu:

Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, elektronski naslov: izletnik@izletnik.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv.

Izletnik Celje d.o.o. v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor bo potniku posredovan najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

Če potnik ni zadovoljen z odzivom Izletnik Celje d.o.o.  na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv pritožbo vloži pri prizivnem organu – ministrstvu, pristojnemu za promet.

Podajanje pritožbe na storitve turistične agencije:

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Že med izvajanjem programa, v kolikor ni zadovoljen s storitvami, poda pritožbo na kraju samem. Pritožbo poda pisno ali v drugi ustrezni obliki izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, elektronski naslov: izletnik@izletnik.si, lahko pa jo poda tudi osebno v turistični agenciji. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv.

V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Izletnik Celje d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Izletnik Celje d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Izletnik Celje d.o.o. reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Izletnik Celje d.o.o.  je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu. Izletnik Celje d.o.o.  ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

Izletnik Celje d.o.o. za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) v skladu z 32. členom ZIsRPS ne priznava nobenega ponudnika IRPS.