O podjetju

Prometno in turistično podjetje IZLETNIK Celje d.o.o. se uvršča med vodilne ponudnike avtobusnih prevozov v Sloveniji. Naša osnovna dejavnost je prevoz potnikov v cestnem potniškem prometu.
V voznem parku razpolagamo z 220 avtobusi, ki vsakodnevno obratujejo v:

  • javnem linijskem prevozu,
  • posebnem linijskem prevozu,
  • mestnem prevozu,
  • občasnem prevozu (turistični).

Pomembnejše dejavnosti so še:

  • turistična agencija
  • servisiranje in popravila motornih vozil
  • šola vožnje 

Sedež podjetja je v Celju, svoje poslovne enote pa imamo tako v Velenju, Sevnici, Hrastniku, Krškem, Mozirju, Slovenskih Konjicah ter v Rogaški Slatini. Avtobusne prevoze opravljamo kar v 25 občinah širšega celjskega območja. Na rednih linijah, občasnih prevozih doma in v tujini ter v mestnem prometu tako letno opravimo 9,5 milijonov kilometrov. 

 

NASTANEK IN RAZVOJ

 

Podjetje »IZLETNIK Celje d.o.o.«, je bilo ustanovljeno daljnega leta 1929 pod imenom »Avtobus mesta Celja«. Podjetje je začelo z dvema avtobusoma, toda že kar drugo leto svojega obstoja je štelo osem avtobusov. Opaznejši vzpon je podjetje doseglo v letih 1936 in 1937 , ko je še povečalo in izboljšalo vozni park, potnike pa je prevažalo že na trinajstih relacijah.

Po II. svetovni vojni je podjetje svojo dejavnost ponovno začelo opravljati le z dvema starima avtobusoma. Leta 1950 je prešlo pod upravo organov delavskega samoupravljanja. Tedaj je imelo v obratovanju 22 vozil. Za prelomnico v prizadevanjih za posodobitev potniškega prometa v Celju in sploh za gospodarnejše delo podjetja velja v tem času leto 1954 . To je bilo leto obnavljanja obrabljenih in nakupa novih avtobusov ter ureditev garaž in delavnic.

Po letu 1960 je nastopilo prelomno obdobje , ki je pomenilo bistveno razširitev primestnega prometa in turizma. Po razpadu poslovne skupnosti »Izletnik«, v katero je bilo vključenih šest prometnih podjetij, med njimi tudi Celjsko avtobusno podjetje, je le-to v letu 1964 prevzelo naziv »IZLETNIK«, ime, kot ga ima podjetje še danes.

V letu 1966 je avtoturistično podjetje »IZLETNIK« sprejelo nov statut, ki je njegovo poslovanje in organizacijo postavil na nove temelje. Njegovo poslovanje se je od takrat dalje delilo na: splošni, prometni, tehnični, finančni in komercialni sektor z oddelkom za turizem.

V letu 1967 je podjetje razširilo svojo dejavnost tudi na področje gostinstva. Sledila je izgradnja zimsko - športnega centra na Golteh, nato še ustanovitev samostojnega sektorja za turizem, kateri je v letu 1974 sledila še izgradnja novih tehničnih delavnic.

Ustava iz leta 1974 je narekovala opredelitev družbeno ekonomskih odnosov v smeri formiranja TOZD. Tako so se tudi v »Izletniku« oblikovale TOZD Potniški promet, Delavnice, Gostinstvo Celeia, RTC Golte in Turistična agencija ter se organizirale v OZD »Izletnik« Celje. V tem času je imelo podjetje izven Celja organiziranih tudi deset poslovalnic. V takšni organizacijski obliki (razen RTC Golte, ki je bila ločena od podjetja) je ostalo podjetje vse do leta 1990 , ko je sledila sprememba firme v »Izletnik« Celje p.o., bivše TOZD pa se spremenijo v ekonomske enote.
Naslednja sprememba sledi, ko je delavski svet podjetja leta 1995 sprejel Akt o lastninskem preoblikovanju podjetja »Izletnik« Celje p.o. Na podlagi tega akta se je podjetje »Izletnik« Celje p.o. preoblikovalo v delniško družbo (»Izletnik« Celje d.d.).

Glavna dejavnost  so še vedno avtobusni prevozi. Vsakodnevno obratuje na turističnih vožnjah, medkrajevnih, primestnih in mestnih linijah okoli 220 avtobusov. Dejavnost je teritorialno organizirana v sedmih poslovnih enotah, v okviru podjetja pa delujejo tudi servisne delavnice, šola vožnje in turistična agencija.

Danes je sedež podjetja v Celju, Aškerčeva ulica 20, ime družbe pa se glasi :

Prometno in turistično podjetje IZLETNIK Celje d.o.o.